Podmienky

Podmienky využívania služieb serveru Doucovanie.eu

(ďalej len ako „VOP“)


1.  Vymedzenie základných pojmov


1. NOTECH, s.r.o., so sídlom Gogoľova 18, 852 02 Bratislava, IČO: 36267635 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka č. 66673/B, je obchodná spoločnosť poskytujúca akékoľvek služby prostredníctvom siete Internet, a všetky dodávky a plnenia súvisiace s poskytovaním týchto online služieb (ďalej len ako „Spoločnosť“).


2. Portál doucovanie.eu je služba, poskytovaná Spoločnosťou, zahŕňajúca poskytovanie služieb prostredníctvom siete Internet a s nimi súvisiacich dodávok a plnení (ďalej len ako „služba doucovanie.eu“).


3. Zmluva o poskytovaní služby doucovanie.eu je zmluva uzatvorená medzi Spoločnosťou a treťou osobou spôsobom uvedeným vo VOP ďalej, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú VOP a cenník služby doucovanie.eu (ďalej len „Zmluva“). Zmluvou sa Spoločnosť zaväzuje tretej osobe poskytovať službu doucovanie.eu a tretia osoba sa zaväzuje platiť Spoločnosti cenu za užívanie uvedenej služby za podmienok uvedených vo VOP ďalej.


4. Objednávka tretej osoby je jej návrhom na uzavretie Zmluvy adresovaná Spoločnosti v elektronickej podobe, prostredníctvom e-mailovej správy (ďalej len ako „Objednávka“). Pred zaslaním Objednávky Spoločnosti je Zákazník oboznámený so všetkými zmluvnými podmienkami Zmluvy, najmä s VOP a s cenníkom služby doucovanie.eu.


5. Zákazník je tretia osoba, ktorá uzavrela so Spoločnosťou Zmluvu (ďalej len ako „Zákazník“).


6. Cenník je aktuálna tarifa základných a voliteľných služieb Spoločnosti zahŕňajúcich službu doucovanie.eu, poskytovaných na základe Zmluvy, a je jej neoddeliteľnou súčasťou (ďalej len ako „Cenník“).


7. Konto (užívateľské meno) a heslo sú prístupovými identifikačnými údajmi jednotlivého Zákazníka umožňujúce prístup Zákazníka k editácii profilu Zákazníka a sprístupneniu informácií poskytovaných službou doucovanie.eu (ďalej len ako „konto a heslo“).


8. Zmluvný rok je obdobie trvania Zmluvy, ktorého začiatok je daný dňom uzavretia Zmluvy v príslušnom kalendárnom roku a koniec dňom, ktorý sa svojím číselným označením zhoduje s dňom uzavretia Zmluvy v nasledujúcom kalendárnom roku. V nasledujúcom období je zmluvným rokom tiež obdobie trvania Zmluvy, ktorého začiatok je daný dňom, ktorý sa svojím číselným označením zhoduje s dňom uzavretia Zmluvy v príslušnom kalendárnom roku a koniec dňom, ktorý sa svojím číselným označením zhoduje s dňom uzavretia Zmluvy v nasledujúcom kalendárnom roku (ďalej len ako „Zmluvný rok“).


2.  Podmienky uzavretia Zmluvy


1. K uzavretiu Zmluvy medzi Spoločnosťou a Zákazníkom dôjde prijatím

Objednávky zo strany Spoločnosti.

2. Objednávka Zákazníka sa považuje za prijatú prvým dňom poskytovania služby doucovanie.eu Zákazníkovi v zmysle jeho Objednávky.


3.  Práva a povinnosti účastníkov Zmluvy


1. Spoločnosť, bezodkladne po uzavretí Zmluvy, zriadi Zákazníkovi konto a heslo, a zároveň informuje o tom Zákazníka prostredníctvom e-mailovej správy. Zákazník nesmie sprístupniť znenie konta a hesla, ktoré mu bolo udelené tretej osobe, ako aj je povinný dbať na to, aby sa tretia osoba akýmkoľvek spôsobom nedozvedela znenie konta a hesla Zákazníka, a aby uvedené heslo a konto Zákazníka nepoužívala. V prípade porušenia povinnosti Zákazníka uvedenej v tomto bode alebo v prípade podozrenia o neoprávnenom používaní konta a hesla Zákazníka treťou osobou, je Zákazník povinný o uvedenom bezodkladne informovať Spoločnosť v písomnej forme. Spoločnosť je oprávnená obmedziť alebo prerušiť prístup Zákazníka k službe doucovanie.eu, ak sa Zákazník dopustí porušenia akejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto bode VOP.


2. Zákazník je oprávnený užívať službu vodicak.sk a s ňou súvisiace dodávky a plnenia (profil, príručky, a akékoľvek výstupy z databáz, ktoré mu budú dané k dispozícii) výlučne pre svoje vlastné (podnikateľské) potreby. Zákazník nesmie sprístupniť službu vodicak.sk a s ňou súvisiace dodávky a plnenia tretej osobe, najmä nesmie sprístupniť alebo poskytovať službu doucovanie.eu ako celok alebo jej jednotlivé dodávky a plnenia alebo len údaje v nich obsiahnuté, a to najmä ich rozmnožovaním, rozširovaním, ako aj odplatným alebo bezodplatným prenechaním do užívania tretej osobe. Zákazník tiež nesmie napodobňovať poskytovanie služby doucovanie.eu a s ňou súvisiace dodávky a plnenia (najmä použitý softvér, výstavbu databáz alebo formátovanie zobrazenia jednotlivých dokumentov). Oprávnenia a povinnosti Zákazníka a Spoločnosti uvedené v tomto bode VOP sú strany Zmluvy povinné rešpektovať po dobu platnosti Zmluvy, ako aj po ukončení jej platnosti bez obmedzenia. Zákazník smie konať v rozpore s týmto bodom VOP iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti.


3. Zabezpečenie aktuálne požadovaných technických predpokladov pre užívanie služby vodicak.sk je vecou Zákazníka.


4. Zákazník nesmie pri užívaní služby doucovanie.eu používať mechanizmy, softvér alebo iné pracovné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku služby doucovanie.eu. Zákazník je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo mať negatívny vplyv na prevádzku služby doucovanie.eu. Služba doucovanie.eu sa smie užívať len Zákazníkom v rámci normálnej prevádzky podnikateľskej činnosti a v dohodnutom rozsahu.


5. Z dôvodu zachovania štandardu kvality alebo vzhľadom na technický a hospodársky vývoj je Spoločnosť oprávnená kedykoľvek poskytovanie služby doucovanie.eu rozširovať alebo obmedzovať. Spoločnosť oznámi Zákazníkovi podstatné a/alebo zásadné rozšírenie alebo obmedzenie služby doucovanie.eu spôsobom uvedeným v bode 12.2. Zmluvy.


4.  Ceny a platobné podmienky


1. Ceny za poskytovanie služby vodicak.sk sú dohodnuté v súlade s platným zákonom o cenách a sú uvedené a účtované podľa platného Cenníka.


2. Spoločnosť je oprávnená na zmenu štruktúry a výšky cien uvedených v Cenníku spôsobom a za podmienok uvedených v bode 12. VOP.


3. Zákazník je povinný Spoločnosti platiť cenu za poskytovanie služby doucovanie.eu (ďalej len ako „Predplatné“) vo výške stanovenej v Cenníku.


4. Zákazník platí Predplatné dopredu na obdobie nasledujúceho Zmluvného roka, na základe faktúry vystavenej Spoločnosťou za podmienok uvedených vo VOP a v Cenníku. Ostatné úhrady súvisiace s užívaním služby doucovanie.eu stanovené v Cenníku sa Zákazníkovi fakturujú za príslušný kalendárny mesiac.


5. Spoločnosť je oprávnená vystaviť faktúru na začiatku Zmluvného roka.


6. Zákazník je povinný uhradiť Predplatné v prospech Spoločnosti bez akýchkoľvek zrážok na základe faktúry, vystavenej Spoločnosťou, splatnej v lehote siedmych dní odo dňa jej vystavenia Zákazníkovi .


7. V prípade omeškania platby Predplatného alebo ostatných úhrad je Zákazník povinný zaplatiť úroky z omeškania vo výške 9,6 % p.a. z dlžnej sumy. Právo na náhradu škody (najmä na náhradu nákladov spojených s vymáhaním) vzniknutej Spoločnosti v súvislosti s omeškaním Zákazníka, tým nie je dotknuté.


8. Plnohodnotné využívanie služieb doucovanie.eu bude Zákazníkovi umožnené Spoločnosťou až po úplnom splatení Predplatného na základe faktúry vystavenej Spoločnosťou.


5.  Ochrana autorského práva


1. Dodávky a plnenia poskytované v súvislosti so službou doucovanie.eu požívajú ochranu autorského práva.


2. Strany Zmluvy výslovne vyhlasujú, že dodávky a plnenia poskytované v súvislosti so službou vodicak.sk požívajú ochranu zodpovedajúcu svojim rozsahom autorskoprávnej ochrane aj v prípade akéhokoľvek spochybnenia (súdom alebo iným subjektom) vzniku autorského práva Spoločnosti k vyššie uvedeným dodávkam a plneniam poskytovaným v súvislosti so službou doucovanie.eu.


6.  Trvanie a ukončenie Zmluvy1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.


2. Zmluva môže byť vypovedaná niektorou zo zmluvných strán na základe písomnej výpovede doručenej druhej zmluvnej strane s účinnosťou ku koncu Zmluvného roka, za predpokladu, že výpoveď bola doručená druhej zmluvnej strane v lehote najneskôr jeden mesiac pred koncom Zmluvného roka. Ak bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane neskôr ako jeden mesiac pred koncom Zmluvného roka, tak výpovedná doba uplynie až ku koncu nasledujúceho Zmluvného roka.


3. Spoločnosť je oprávnená okamžite ukončiť platnosť Zmluvy na základe písomnej výpovede doručenej Zákazníkovi s účinkom ku dňu doručenia tejto výpovede, ak i) sa Zákazník dopustil porušenia akejkoľvek povinnosti uvedenej v týchto VOP; ii) Spoločnosť preukázateľne prestane mať voľný prístup k údajom sprostredkovaným službou vodicak.sk, resp. k časti týchto údajov; iii) je na majetok Zákazníka vyhlásený konkurz, súd rozhodol o povolení vyrovnania ohľadom majetku Zákazníka alebo súd návrh na vyhlásenie konkurzu zamietol pre nedostatok majetku Zákazníka; iv) je Zákazník v omeškaní s úhradou platieb za poskytnutie služby doucovanie.eu a svoje platobné záväzky si nesplní ani v dodatočnej lehote 14 dní po tom, čo bol na ich splnenie písomne Spoločnosťou vyzvaný. Ak nastane niektorý z dôvodov okamžitého ukončenia platnosti Zmluvy uvedeného vyššie, je Spoločnosť oprávnená Zákazníkovi prerušiť prístup k službe doucovanie.eu.


7.  Paušálna náhrada


1. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu podľa bodu 6.3. VOP je Zákazník povinný nahradiť Spoločnosti spôsobenú škodu, prioritne je však Zákazník povinný poskytnúť Spoločnosti paušálnu náhradu vo výške cien dohodnutých plnení služby vodicak.sk za obdobie odo dňa účinnosti okamžitého ukončenia platnosti Zmluvy až do konca Zmluvného roka. Povinnosť Zákazníka uhradiť platby za poskytnuté služby do ukončenia platnosti Zmluvy tým nie je dotknutá.


8.  Rozsah zodpovednosti a náhrada škody


1. Zákazník zodpovedá za škody ním spôsobené v dôsledku porušenia povinností uvedených v právnych predpisoch právneho poriadku Slovenskej republiky a v Zmluve. Spoločnosť nezodpovedá za nepriame škody, následné škody a ušlý zisk. Zákazník zodpovedá za spôsobenú škodu bez ohľadu na zavinenie.


2. Spoločnosť nezodpovedá a nezaručuje sa za úplnosť a správnosť údajov uvedených v prospektoch a iných podkladoch tykajúcich sa ponúk a podmienok poskytovania služby vodicak.sk. Zákazník výslovne berie na vedomie, že údaje poskytované službou vodicak.sk nie sú Spoločnosťou kontrolované ohľadne ich správnosti, vrátane uvedených lehôt, úplnosti, zákonnosti, použiteľnosti či presného grafického zobrazenia a v tejto veci nie je Spoločnosť povinná uvedené údaje overovať. Spoločnosť tiež nezodpovedá za chyby a nesprávnosti údajov spôsobené pri prenose alebo sprostredkovaní služby vodicak.sk Zákazníkovi, za prerušenie poskytovania služby vodicak.sk z dôvodu zlyhania výpočtovej techniky na strane Zákazníka alebo Spoločnosti, taktiež Spoločnosť nezodpovedá za akékoľvek vadné poskytovanie alebo neposkytovanie služby vodicak.sk spôsobené telekomunikačným zariadením, prerušením spojenia alebo znížením kvality prenosu v dôsledku poveternostných vplyvov. Spoločnosť nezodpovedá ani za škodu, ktorá vznikla v dôsledku okolností, resp. skutočností nezavinených Spoločnosťou, ako napr. havárie charakteru živelných pohrôm, výpadky elektrickej energie, krízové situácie, epidémie, branná pohotovosť štátu iné okolnosti, ktoré sú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.


3. Služba doucovanie.eu je prevádzkovaná bez záruky neustálej dostupnosti. Spoločnosť vyvíja všetko úsilie za účelom nepretržitého poskytovania služby doucovania.euk; Spoločnosť však nezodpovedá za obmedzenie prístupu Zákazníka k službe doucovanie.eu v dôsledku vady technického alebo programového vybavenia Zákazníka alebo systémovo podmienených výpadkov alebo bežných čakacích dôb. Nároky na náhradu škody voči Spoločnosti sú vylúčené, pokiaľ nebola škoda spôsobená zavineným konaním Spoločnosti. Uplatnenie náhrady škody spôsobenej obsahom údajov poskytovaných službou doucovanie.eu je vylúčené v zmysle skutočností uvedených v bode 8.2. VOP.


9.  Zhromažďovanie a používanie informácií o Zákazníkoch


1. Spoločnosť je oprávnená získavať a spracúvať nasledovné údaje Zákazníka: meno, priezvisko, akademický titul, adresa, štátnu príslušnosť, ak ide o fyzickú osobu alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo obchodné meno a miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, telefónne číslo a adresu elektronickej pošty, ak má na základe požiadavky Zákazníka zostať utajené. Bez súhlasu Zákazníka je Spoločnosť oprávnená spracúvať hore uvedené údaje na účel:

a. uzavretia a plnenia Zmluvy, jej zmeny alebo ukončenia,

b. fakturácie vyúčtovania úhrady za poskytnuté služby a evidencie pohľadávok,

c. vypracovania zoznamu Zákazníkov,

d. spolupráce a poskytovania súčinnosti s Policajným zborom, inými orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými orgánmi štátu,(oprávnenie uvedené v tom bode sa netýka rodného čísla, čísla identifikačného preukazu alebo iného dokladu totožnosti a štátnej príslušnosti Zákazníka).

e. Rozposielanie reklamných mailov.


2. Zákazník súhlasí s tým, aby v súvislosti s výkonom práv a povinností Spoločnosti vyplývajúcich zo Zmluvy, táto poskytla jeho identifikačné a iné osobné údaje, ako aj informácie inak podliehajúce osobitnej ochrane tretím osobám.


3. Spoločnosť sa zaväzuje, že zabezpečí náležité opatrenia na ochranu identifikačných a iných osobných údajov, ako aj informácií o Zákazníkovi v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a okrem prípadov ustanovených týmito predpismi alebo odsúhlasených, resp. dohodnutých so Zákazníkom ich nebude oznamovať tretím osobám s výnimkou propagácie Zákazníka prostredníctvom služby doucovanie.eu.


4. Spoločnosť zlikviduje všetky údaje o Zákazníkovi podľa bodu 9. VOPbezodkladne po tom, čo bude splnená posledná z nasledujúcich podmienok: všetky Zmluvy Zákazníka boli ukončené, Zákazník splnil všetky záväzky voči Spoločnosti, všetky podania Zákazníka sú Spoločnosťou vybavené a osobné údaje nie sú nevyhnutné pre splnenie povinností Spoločnosti uložených všeobecne záväzným právnym predpisom, boli dosiahnuté všetky účely, na dosiahnutie ktorých bol poskytnutý súhlas Zákazníka na spracúvanie jeho osobných údajov. Tým nie je dotknuté oprávnenie Spoločnosti spracúvať osobné údaje Zákazníka na účely poštového styku a/alebo elektronickej komunikácie.


10.  Prerušenie alebo obmedzenie poskytovania služby doucovanie.eu


a. Spoločnosť má právo na nevyhnutný čas prerušiť alebo obmedziť poskytovanie služby doucovanie.eu bez predošlého upozornenia z dôvodov a. závažných organizačných, technických alebo prevádzkových, napr. z dôvodu prekročenia kapacity, údržby, opravy a reštrukturalizácie;

b. vyššej moci, ako sú napr. havárie, živelné pohromy;

c. výpadku elektrickej energie, krízových situácií, epidémie, brannej pohotovosť štátu, štrajku a z podobných dôvodov, ktoré sú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa platných právnych predpisov SR;

d. na základe rozhodnutia príslušného štátneho orgánu Slovenskej republiky.

b. Spoločnosť je oprávnená prerušiť alebo obmedziť poskytovanie služby doucovanie.eu Zákazníkovi bez predošlého upozornenia z dôvodu:

a. jej zneužívania, a to až do odstránenia jej zneužívania alebo vykonania technických opatrení zamedzujúcich jej zneužívaniu,

b. porušenia Zmluvy zo strany Zákazníka,c. nezaplatenia Predplatného alebo úhrad iných služieb do 14 dní od ich

splatnosti, a to až do ich zaplatenia alebo do zániku Zmluvy.


11. Prevod práv a povinností zo Zmluvy


1. Spoločnosť je oprávnená previesť všetky práva a povinnosti Spoločnosti vyplývajúce zo Zmluvy na tretiu osobu (ďalej len ako „zmluvný prevod“). Spoločnosť je povinná oznámiť uskutočnenie zmluvného prevodu prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu Zákazníka. Účinky zmluvného prevodu nastanú uplynutím lehoty dvoch týždňov odo dňa zaslania vyššie uvedenej e-mailovej správy Zákazníkovi, ak Zákazník v tejto lehote uskutočnenie zmluvného prevodu výslovne písomne neodmietne.


12.  Zmeny


1. Spoločnosť je oprávnená Zmluvu, vrátane VOP a Cenníka (ďalej len ako„ zmluvné podmienky), meniť. Konkrétna výška ceny za poskytované služby za prvý rok je určená v návrhu na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služieb. Výška ceny za ďalšie roky poskytovania služieb je určená v cenníkoch Spoločnosti dostupných na internetovej adrese http://www. doucovanie.eu (ďalej iba „cenník“). Tento cenník je Spoločnosť oprávnená meniť.


2. Uskutočnenie zmeny VOP, Cenníka Spoločnosť oznámi Zákazníkovi v primeranej lehote na internetovej stránke Spoločnosti, s čím zmluvné strany súhlasia.


13.  Oznamovanie


1. Oznamovanie identifikačných údajov Zákazníka a ich zmien, potrebných na zabezpečenie elektronického styku, je Zákazník povinný zabezpečiť bezodkladne, a to zmenou týchto údajov v elektronickej podobe na príslušnej internetovej stránke Spoločnosti.


14.  Právo a súdna príslušnosť


1. Zmluva sa v celom rozsahu spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán založené Zmluvou, Zmluvou bližšie neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Strany Zmluvy vylučujú použitie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru, prijatého dňa 11. apríla 1980 vo Viedni, publikovaného pod č.             160/1991       Zb.


15.   Spoločné a záverečné ustanovenia


1. VOP platia po celý čas platnosti a účinnosti zmluvného vzťahu medzi Zákazníkom a Spoločnosťou založeného Zmluvou, a aj po jeho skončení, a to až do úplného vyrovnania všetkých nárokov z neho vyplývajúcich.


2. Miestom plnenia pre poskytovanie služby vodicak.sk a úhrady platieb je sídlo Spoločnosti.


3. Text VOP v slovenskom jazyku je záväzný.


4. VOP sú spolu s Cenníkom neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.


5. Ak by niektoré ustanovenia Zmluvy, vrátane ustanovenia VOP alebo Cenníka, mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr po uzavretí Zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Namiesto neplatných ustanovení Zmluvy sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu Zmluvy.


6. VOP, ako aj Cenník je poskytnutý Zákazníkovi pred uzavretím Zmluvy.


7. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť 2. januára 2012.

 

Prevádzkované od roku 2006 s aktualizáciou 1.2.2013